Sms To List

Sms To List

10 - 50 更多应用

将此应用添加至您的列表
Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

截屏 Sms To List
查看更大图片 Sms To List 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Sms To List 用于 的 Android 的截屏
对 Sms To List 的评论和评级

  • 还没有任何评论,第一个发表评论!