Sms To List

下载 Sms To List Sms To List icon

Sms To List

通过: PHANTHANG | 10 1

10 用户
评级

截屏

描述

Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

用户观点

1 来自评论

"非常棒"

10