Kinh Phật - Kinh Bi Hoa

Kinh Phật - Kinh Bi Hoa

(2 星级)

(26)


下载 Android 喜欢

1,000 - 5,000 更多应用

将此应用添加至您的列表
查看更大图片 Kinh Phật - Kinh Bi Hoa 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Kinh Phật - Kinh Bi Hoa 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Kinh Phật - Kinh Bi Hoa 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Kinh Phật - Kinh Bi Hoa 用于 的 Android 的截屏
Bộ kinh Bi Hoa là một trong những bộ kinh nói về hạnh Bố thí của đại thừa. Cũng nói về duyên tu hạnh bố thí của vua Vô Tránh Niệm và chư đại Bồ Tát như: Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền v.v.. thời Đức Bảo Tạng Như Lai, khi còn ở nhân là con của vua Vô Tránh Niệm tức là Đức Phật A Di Đà mà hiện tại Ngài đang giáo hóa chúng sinh ở thế giới An Dưỡng về Phương Tây.

Nội dung Kinh Bi Hoa:

- QUYỂN I: PHẨM THỨ NHẤT - CHUYỂN PHÁP LUÂN
- PHẨM THỨ HAI: ĐÀ-LA-NI
- QUYỂN II: PHẨM THỨ BA - PHẦN I - ĐẠI THÍ
- QUYỂN III: PHẨM THỨ BA - PHẦN II - ĐẠI THÍ
- PHẨM THỨ TƯ - PHẦN I: BỒ TÁT THỌ KÝ
- QUYỂN IV: PHẨM THỨ TƯ - PHẦN II - BỒ TÁT THỌ KÝ
-QUYỂN V: PHẨM THỨ TƯ - PHẦN III - BỒ TÁT THỌ KÝ
-QUYỂN VI: PHẨM THỨ TƯ - PHẦN IV - BỒ TÁT THỌ KÝ
-QUYỂN VII: PHẨM THỨ TƯ - PHẦN V - BỒ TÁT THỌ KÝ
-QUYỂN VIII: PHẨM THỨ TƯ - PHẦN VI - BỒ TÁT THỌ KÝ
-PHẨM THỨ NĂM - PHẦN I: PHÁP BỐ THÍ
-QUYỂN IX: PHẨM THỨ NĂM - PHẦN II - PHÁP BỐ THÍ
-QUYỂN X: PHẨM THỨ NĂM - PHẦN III - PHÁP BỐ THÍ
-PHẨM THỨ SÁU: PHÁP MÔN NHẬP ĐỊNH

Xin cám ơn Chư Phật, Bồ Tát đã gia hộ, mà Tạng Thư Phật Học được Phật tử gời tặng bản điện tử này, cũng xin chân thành cám ơn tác giả đã ra công dịch bộ kinh này.

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ!

Tags: kinh bi hoa.

对 Kinh Phật - Kinh Bi Hoa 的评论和评级

  • 还没有任何评论,第一个发表评论!